Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BODEGA43

BODEGA43 Nederland, hierna te noemen BODEGA43, staat er voor in dat door BODEGA43 geleverde apparaten van deugdelijk materiaal zijn vervaardigd en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is geproduceerd.

Mocht zich desondanks binnen een termijn van 36 maanden na aankoop van het apparaat een defect voordoen als gevolg van materiaal- en / of fabricagefouten dan verklaart BODEGA43 zich bereid, met inachtneming van onderstaande bepalingen deze fouten te verhelpen zonder berekening van kosten. De garantievoorwaarden zijn gebaseerd op de EU Richtlijn nr. 99/44/EG. De wettelijke rechten blijven evenwel onverlet van toepassing.

Fabriek service

De service wordt verleend en uitgevoerd door geschoolde servicemonteurs van BODEGA43 of door BODEGA43 geautoriseerde servicebedrijven. Zo bent u zeker van de meest professionele informatie en diagnose van uw apparaat en worden alleen originele onderdelen gebruikt. Door hun dagelijks werk met de BODEGA43 apparaten kunnen we snel en effectief de storing lokaliseren en verhelpen.

Neem om een reparatie-afspraak te maken, contact op met BODEGA43 via 040 30 40 000 of neem contact op via de website of via info@bodega43.com;

Garantiebepalingen

  • Er kan alleen een beroep gedaan worden op de garantie tegen overlegging van het Aankoopbewijs. De garantie vangt aan vanaf de leveringsdatum van het apparaat. Op het aankoopbewijs dienen duidelijk de aankoopdatum en de naam van de verkoper vermeld te zijn. Op het apparaat staat het typenummer en het unieke serienummer vermeld. De garantie vervalt, indien op één van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
  • De garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften is gehandeld.
  • De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, externe oorzaak (zoals elektriciteit, gas, water, temperatuur) of indien er ingrepen aan zijn verricht of reparatie is uitgevoerd door niet door BODEGA43 erkende servicediensten.
  • Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
  • De garantie vervalt indien onderdelen met niet-originele onderdelen zijn vervangen.
  • De onderdelen die onder garantie zijn vervangen, worden eigendom van BODEGA43.
  • Een inbouwapparaat dient volgens de meegeleverde montagevoorschriften te zijn geïnstalleerd.
  • Indien herstel of vervanging van het defecte apparaat onredelijke hoge kosten met zich meebrengt of het apparaat onherstelbaar is, biedt BODEGA43 u een vervanging van een gelijkwaardig apparaat tegen een vergoeding naar rato van de reeds verstreken gebruiksperiode.
  • Er worden geen kosten vergoed indien geen defect werd geconstateerd; bij niet-technische onderdelen, accessoires en verbruiksartikelen, zoals glas, handgrepen, lampen, beweegbare of afneembare plastic delen, filters en slangen; bij derving door uitval van het apparaat of een gevolgschade die direct of indirect door het apparaat is veroorzaakt.

 

Geldigheid

Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing voor apparaten die in Nederland zijn gekocht en geïnstalleerd en, in geval van reparatie, zijn uitgevoerd door BODEGA43. Indien een apparaat overgebracht wordt naar een ander land dient men na te gaan of het apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en de technische normen (o.a. spanning, netfrequentie, installatievoorschriften, klimaatomstandigheden) van het betreffende land. In het buitenland aangekochte apparaten dienen te voldoen aan de in Nederland geldende technische normen en specificaties. Enige noodzakelijke aanpassingen doen deze garantie vervallen.

BODEGA43 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet, of niet naar behoren functioneren van een apparaat. In alle gevallen is BODEGA43 niet aansprakelijk voor schade die de waarde van de geleverde goederen te boven gaat.

Ook na levering staat BODEGA43 ter beschikking voor eventuele vragen. Voor informatie kunt u contact opnemen met: BODEGA43 Nederland, tel. 040 30 40 000.

Luxe
design
3 jaar
GARANTIE
Showroom in
Bunnik

© 2022    Alle rechten voorbehouden.